I.
Rozsah pôsobnosti

1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné vzťahy medzi spoločnosťou F.E.R.T. s.r.o. a jej zmluvnými partnermi vo všetkých prípadoch, avšak najmä medzi:


a) F.E.R.T. s.r.o. ako poskytovateľom služieb a objednávateľmi,
b) F.E.R.T. s.r.o. ako sprostredkovateľom obchodu alebo služieb a záujemcami o uzavretie obchodov so sprostredkovaním F.E.R.T. s.r.o.
c) F.E.R.T. s.r.o. ako postupníkom pri zmluvách o postúpení pohľadávok,
d) F.E.R.T. s.r.o. ako mandatárom pri mandátnych zmluvách
e) F.E.R.T. s.r.o. ako predávajúcim, alebo kupujúcim pri kúpnych zmluvách o prevode nehnuteľnosti,
f) F.E.R.T. s.r.o. ako predávajúcim pri kúpnych zmluvách o kúpe tovaru (služieb) v internetovom obchode,
g) F.E.R.T. s.r.o. ako veriteľom pri zmluvách o pôžičke, o úvere, alebo dohodách o splatení dlhu v splátkach.


2. Ak nebude osobitne dohodnuté alebo na iných miestach obchodných podmienok výslovne ustanovené niečo iné, právne vzťahy s účasťou F.E.R.T. s.r.o. sa riadia vždy právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak to zákon nevylučuje, prípadne v rozsahu, v ktorom to pripúšťa, riadia sa vzájomné vzťahy zmluvných strán zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov (ďalej tiež len „Obchodný zákonník"). Predchádzajúca veta sa v prípade potreby interpretuje ako dohoda zmluvných strán uzatvorená podľa ust. § 262 Obchodného zákonníka. Ak zmluva upravuje obchodný vzťah odchylne oproti týmto obchodným podmienkam, má prednosť odchylné zmluvné dojednanie.

II.
Návrh zmluvy


Návrhom zmluvy sa rozumie:

a/ objednávka tovaru alebo služieb pri využití služieb elektronického obchodu,


b/ zadanie ponuky na predaj nehnuteľnosti, alebo dopytu na kúpu nehnuteľnosti, pričom sa má za to, že ide o návrh na uzavretie zmluvy o sprostredkovaní medzi F.E.R.T. s.r.o. a navrhujúcou stranou,


c/ zadanie ponuky na postúpenie pohľadávky, alebo kúpu pohľadávky, pričom sa má za to, že ide o alternatívny návrh na uzavretie zmluvy o sprostredkovaní medzi F.E.R.T. s.r.o. a navrhujúcou stranou, alebo uzavretie zmluvy o postúpení pohľadávky s F.E.R.T. s.r.o., ak z návrhu nevyplýva niečo iné,


d/ návrh splátkového kalendára odoslaný dlžníkovi zo strany F.E.R.T. s.r.o. ako veriteľa, alebo ako veriteľovho mandatára,


e/ akýkoľvek písomný, ústny, telefonický, faxový, e-mailový alebo konkludentne učinený úkon, z ktorého bez pochybností možno uzatvárať na obsah a náležitosti zmluvy, ktorá sa má uzavrieť.

III.
Prijatie návrhu

Prijatím návrhu sa rozumie:

a/ dodanie tovaru alebo poskytnutie služby na základe návrhu podľa bodu II. písm. a) týchto podmienok,

b/ zaradenie ponuky alebo dopytu do databázy F.E.R.T. s.r.o. a jej zverejnenie na www.fert.biz, alebo www.reality.sk, alebo začatie navrhovateľovi oznámených úkonov na obstaranie predaja alebo kúpy nehnuteľnosti, alebo oznámenie o prijatí návrhu adresované navrhovateľovi,

c/ zaradenie ponuky alebo dopytu do databázy F.E.R.T. s.r.o. a jej zverejnenie na www.vymahaniepohladavok-fert.sk, alebo začatie navrhovateľovi oznámených úkonov na obstaranie predaja alebo kúpy pohľadávky, alebo oznámenie o prijatí návrhu adresované navrhovateľovi,

d/ prijatie splátkového kalendára, a to aj omisívnym konaním, ak je súčasťou sprievodnej výzvy žiadosť o vyjadrenie súhlasu so splátkami, a upozornenie na záver o prijatí v prípade ak, ostane doručená výzva bez pripomienok, rovnako vrátenie zásielky s takýmto návrhom ako nedoručenej s uvedením správy „adresát neznámy" v prípade, ak doručovacím miestom je miesto podnikania, bydlisko alebo sídlo právnickej osoby podľa verejného registra.

e/ v prípade ústneho úkonu je návrh prijatý ústnym súhlasom, ak z ďalšieho konania účastníka zmluvy vyplýva nepochybným spôsobom vôľa byť úkonom viazaný a vedomie o obsahu zmluvy/dohody. V prípade konkludentného úkonu je návrh prijatý konaním alebo výslovným prijatím návrhu zo strany F.E.R.T. s.r.o.; súčasťou výslovného prijatia je aj popis konania navrhovateľa a význam, ktorý prejavu vôle prikladá prijímajúca strana.


IV.

Platby, splatnosť a platobné miesto

1. Platby vo vzťahoch podľa týchto podmienok môžu byť hotovostné, alebo bezhotovostné. Bezhotovostné sú zaplatené pripísaním sumy adresátovi na jeho účet vedený v banke, alebo inštitúcii elektronických peňazí, a hotovostné vkladom, alebo potvrdeným prevzatím hotovosti.


2. Splatnosť peňažných plnení je uvedená v zmluve, alebo, ak to zmluva priamo neustanovuje, alebo ak ide o predaj v obchode, na faktúre vystavenej dodávateľom tovaru, poskytovateľom služby alebo iným prijímateľom plnenia.


3. Splatnosť plnení je, ak zmluva neurčuje inak, vždy 14 dní od vystavenia faktúry, za predpokladu, že bola doručená aspoň 3 dni pred dátumom splatnosti.


V.
Omeškanie dlžníka

1/ Dlžník, ktorý sa omešká so splatením úveru podľa čl. V. a VI., prípadne so splatením akejkoľvek inej dlžnej sumy, berie na vedomie, že po márnom uplynutí doby splatnosti je F.E.R.T. s.r.o. oprávnený postúpiť pohľadávku, alebo poveriť na vymáhanie pohľadávky inú spoločnosť. Dlžník sa zaväzuje, že poskytne pôvodnému i novému veriteľovi ako aj poverenej spoločnosti potrebnú súčinnosť a nahradí účelne vynaložené náklady na vymáhanie, pozostávajúce najmä z hotových nákladov a z odmeny poverenej spoločnosti.


2/ Dlžník berie na vedomie, že v prípade omeškania so splatením úveru je možné prolongovať úver iba na základe prijatia návrhu veriteľa dlžníkom bez akýchkoľvek zmien, výhrad a doplnkov. V opačnom prípade má veriteľ právo požadovať zaplatenie dlhu spolu s odplatou za poskytnutie úveru, ktorá sa odo dňa jeho splatnosti považuje za samostatnú pohľadávku.

3/ Dlžník berie na vedomie, že omeškanie so splatením úveru, prípadne akejkoľvek inej dlžnej sumy, bude F.E.R.T. s.r.o. ako veriteľ penalizovať sumou 0,25 % z istiny dlhu i odplaty za poskytnutie úveru za každý deň omeškania dlžníka až do úplného zaplatenia.

VI.
Odstúpenie od zmluvy

1/ V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy o kúpe tovaru v obchode, je podmienkou platnosti odstúpenia, aby kupujúci v uvedenej lehote doručil list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Vrátený tovar nesmie byť použitý ani poškodený, musí byť v pôvodnom obale výrobku a pri jeho vrátení je potrebné doložiť doklad o kúpe tovaru. Náklady na vrátenie tovaru hradí v plnej výške kupujúci.


2/ Od zmluvy o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti môže predávajúci i kupujúci odstúpiť i konkludentne, odmietnutím podpísania rezervačnej zmluvy, alebo odmietnutím podpísania kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľnosti. Pre prípad odstúpenia záujemcu o sprostredkovanie kúpy/predaja od zmluvy si zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku dojednanej provízie sprostredkovateľa.


VII.

Ochrana osobných údajov

1/ Registráciou v elektronickom obchode, alebo registráciou v iných elektronických databázach prevádzkovaných spol. F.E.R.T. s.r.o., alebo uzatvorením zmluvy so spoločnosťou F.E.R.T. s.r.o. súhlasíte so zhromažďovaním a použitím Vašich osobných údajov a údajov o Vašich nákupoch.


2/ Vyhradzujeme si ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom).

VIII.
Rozhodcovská doložka

1/ Všetky spory, ktoré vzniknú zo zmlúv uzavretých podľa týchto obchodných podmienok, vrátane sporov o ich platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred Regionálnym Rozhodcovským Súdom zriadeným pri spoločnosti REGIONÁLNE STREDISKO PRE MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV, spol. s r.o., so sídlom na ul. SNP 151/70 v Starej Turej (ďalej iba „RRS") podľa jeho Štatútu a Rokovacieho poriadku. Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné. Zmluvné strany sa dohodli na vylúčení zrušenia rozhodcovského rozsudku pre dôvod uvedený v § 40 písm. h) zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení. Strany žiadajú Predsedu RRS o ustanovenie rozhodcu. Oznámenie o prijatí funkcie rozhodcu bude strane žalovanej oznámené spolu s rovnopisom žaloby.

2/ Ktorákoľvek zo zmluvných strán je namiesto postupu bodľa bodu 1/ oprávnená riešiť spory v uvedenom ustanovení špecifikované v konaní pred Stálym rozhodcovským súdom JSM zriadeným pri združení JSM, IČO:307 914 21 v súlade s jeho pravidlami a poriadkami, uverejnenými v Obchodnom vestníku SR.


3/ Právo spotrebiteľa podať žalobu na príslušnom všeobecnom súde nie je ustanoveniami bodov 1/ a 2/ nijako dotknuté.

IX.
Doručovanie

1/ Pre doručovanie sa použijú ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku. Písomnosť sa považuje za prijatú aj v prípade, že poskytovateľ poštových služieb, ktorý ju prijal na prepravu, zásielku vráti tak, že záznam na zásielke môže slúžiť na preukázanie, že sa adresát na adrese nezdržiava, ak ide o nesprávny záznam, alebo nesprávne vrátenie zásielky.


2/ Za nesprávne vrátenie sa vždy považuje vrátenie z miesta podnikania, alebo sídla adresáta.

X.
Záverečné ustanovenia

1/ Tieto obchodné podmienky (prípadne „všeobecné obchodné podmienky" a pod.) nadobúdajú účinnosť dňa 1. februára 2011. V konkrétnom prípade sa stávajú záväzné ich začlenením do zmluvy vo forme prílohy alebo odkazu na tento dokument.

2/ Tieto podmienky môže spol. F.E.R.T. s.r.o. zmeniť s účinnosťou pre nové zmluvné vzťahy odo dňa zverejnenia, pre skôr vzniknuvšie zmluvné vzťahy s účinnosťou odo dňa oboznámenia druhej zmluvnej strany s ich znením. S touto účinnosťou zmien strany vstupom do zmluvného vzťahu s F.E.R.T. s.r.o. výslovne prejavujú súhlas.