I.
Rozsah pôsobnosti

1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné vzťahy medzi spoločnosťou F.E.R.T. +, s.r.o. a jej zmluvnými partnermi vo všetkých prípadoch, avšak najmä medzi:


a) F.E.R.T. +, s.r.o. ako poskytovateľom služieb a objednávateľmi,
b) F.E.R.T. +, s.r.o. ako sprostredkovateľom obchodu alebo služieb a záujemcami o uzavretie obchodov so sprostredkovaním F.E.R.T. +, s.r.o.
c) F.E.R.T. +, s.r.o. ako postupníkom pri zmluvách o postúpení pohľadávok,
d) F.E.R.T. +, s.r.o. ako mandatárom pri mandátnych zmluvách
e) F.E.R.T. +, s.r.o. ako predávajúcim, alebo kupujúcim pri kúpnych zmluvách o prevode nehnuteľnosti,
f) F.E.R.T. +, s.r.o. ako predávajúcim pri kúpnych zmluvách o kúpe tovaru (služieb) v internetovom obchode,
g) F.E.R.T. +, s.r.o. ako veriteľom pri zmluvách o pôžičke, o úvere, alebo dohodách o splatení dlhu v splátkach.


2. Ak nebude osobitne dohodnuté alebo na iných miestach obchodných podmienok výslovne ustanovené niečo iné, právne vzťahy s účasťou F.E.R.T. +, s.r.o. sa riadia vždy právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak to zákon nevylučuje, prípadne v rozsahu, v ktorom to pripúšťa, riadia sa vzájomné vzťahy zmluvných strán zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov (ďalej tiež len „Obchodný zákonník"). Predchádzajúca veta sa v prípade potreby interpretuje ako dohoda zmluvných strán uzatvorená podľa ust. § 262 Obchodného zákonníka. Ak zmluva upravuje obchodný vzťah odchylne oproti týmto obchodným podmienkam, má prednosť odchylné zmluvné dojednanie.

II.
Návrh zmluvy


Návrhom zmluvy sa rozumie:

a/ objednávka tovaru alebo služieb pri využití služieb elektronického obchodu,


b/ zadanie ponuky na predaj nehnuteľnosti, alebo dopytu na kúpu nehnuteľnosti, pričom sa má za to, že ide o návrh na uzavretie zmluvy o sprostredkovaní medzi F.E.R.T. +, s.r.o. a navrhujúcou stranou,


c/ zadanie ponuky na postúpenie pohľadávky, alebo kúpu pohľadávky, pričom sa má za to, že ide o alternatívny návrh na uzavretie zmluvy o sprostredkovaní medzi F.E.R.T. +, s.r.o. a navrhujúcou stranou, alebo uzavretie zmluvy o postúpení pohľadávky s F.E.R.T. +, s.r.o., ak z návrhu nevyplýva niečo iné,


d/ návrh splátkového kalendára odoslaný dlžníkovi zo strany F.E.R.T. +, s.r.o. ako veriteľa, alebo ako veriteľovho mandatára,


e/ akýkoľvek písomný, ústny, telefonický, faxový, e-mailový alebo konkludentne učinený úkon, z ktorého bez pochybností možno uzatvárať na obsah a náležitosti zmluvy, ktorá sa má uzavrieť.

III.
Prijatie návrhu

Prijatím návrhu sa rozumie:

a/ dodanie tovaru alebo poskytnutie služby na základe návrhu podľa bodu II. písm. a) týchto podmienok,

b/ zaradenie ponuky alebo dopytu do databázy F.E.R.T. +, s.r.o. a jej zverejnenie na www.fert.biz, alebo www.reality.sk, alebo začatie navrhovateľovi oznámených úkonov na obstaranie predaja alebo kúpy nehnuteľnosti, alebo oznámenie o prijatí návrhu adresované navrhovateľovi,

c/ zaradenie ponuky alebo dopytu do databázy F.E.R.T. +, s.r.o. a jej zverejnenie na www.vymahaniepohladavok-fert.sk, alebo začatie navrhovateľovi oznámených úkonov na obstaranie predaja alebo kúpy pohľadávky, alebo oznámenie o prijatí návrhu adresované navrhovateľovi,

d/ prijatie splátkového kalendára, a to aj omisívnym konaním, ak je súčasťou sprievodnej výzvy žiadosť o vyjadrenie súhlasu so splátkami, a upozornenie na záver o prijatí v prípade ak, ostane doručená výzva bez pripomienok, rovnako vrátenie zásielky s takýmto návrhom ako nedoručenej s uvedením správy „adresát neznámy" v prípade, ak doručovacím miestom je miesto podnikania, bydlisko alebo sídlo právnickej osoby podľa verejného registra.

e/ v prípade ústneho úkonu je návrh prijatý ústnym súhlasom, ak z ďalšieho konania účastníka zmluvy vyplýva nepochybným spôsobom vôľa byť úkonom viazaný a vedomie o obsahu zmluvy/dohody. V prípade konkludentného úkonu je návrh prijatý konaním alebo výslovným prijatím návrhu zo strany F.E.R.T. +, s.r.o.; súčasťou výslovného prijatia je aj popis konania navrhovateľa a význam, ktorý prejavu vôle prikladá prijímajúca strana.


IV.

Platby, splatnosť a platobné miesto

1. Platby vo vzťahoch podľa týchto podmienok môžu byť hotovostné, alebo bezhotovostné. Bezhotovostné sú zaplatené pripísaním sumy adresátovi na jeho účet vedený v banke, alebo inštitúcii elektronických peňazí, a hotovostné vkladom, alebo potvrdeným prevzatím hotovosti.


2. Splatnosť peňažných plnení je uvedená v zmluve, alebo, ak to zmluva priamo neustanovuje, alebo ak ide o predaj v obchode, na faktúre vystavenej dodávateľom tovaru, poskytovateľom služby alebo iným prijímateľom plnenia.


3. Splatnosť plnení je, ak zmluva neurčuje inak, vždy 14 dní od vystavenia faktúry, za predpokladu, že bola doručená aspoň 3 dni pred dátumom splatnosti.


V.
Omeškanie dlžníka

1/ Dlžník, ktorý sa omešká so splatením úveru podľa čl. V. a VI., prípadne so splatením akejkoľvek inej dlžnej sumy, berie na vedomie, že po márnom uplynutí doby splatnosti je F.E.R.T. +, s.r.o. oprávnený postúpiť pohľadávku, alebo poveriť na vymáhanie pohľadávky inú spoločnosť. Dlžník sa zaväzuje, že poskytne pôvodnému i novému veriteľovi ako aj poverenej spoločnosti potrebnú súčinnosť a nahradí účelne vynaložené náklady na vymáhanie, pozostávajúce najmä z hotových nákladov a z odmeny poverenej spoločnosti.


2/ Dlžník berie na vedomie, že v prípade omeškania so splatením úveru je možné prolongovať úver iba na základe prijatia návrhu veriteľa dlžníkom bez akýchkoľvek zmien, výhrad a doplnkov. V opačnom prípade má veriteľ právo požadovať zaplatenie dlhu spolu s odplatou za poskytnutie úveru, ktorá sa odo dňa jeho splatnosti považuje za samostatnú pohľadávku.

3/ Dlžník berie na vedomie, že omeškanie so splatením úveru, prípadne akejkoľvek inej dlžnej sumy, bude F.E.R.T. +, s.r.o. ako veriteľ penalizovať sumou 0,25 % z istiny dlhu i odplaty za poskytnutie úveru za každý deň omeškania dlžníka až do úplného zaplatenia.

VI.
Odstúpenie od zmluvy

1/ V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy o kúpe tovaru v obchode, je podmienkou platnosti odstúpenia, aby kupujúci v uvedenej lehote doručil list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Vrátený tovar nesmie byť použitý ani poškodený, musí byť v pôvodnom obale výrobku a pri jeho vrátení je potrebné doložiť doklad o kúpe tovaru. Náklady na vrátenie tovaru hradí v plnej výške kupujúci.


2/ Od zmluvy o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti môže predávajúci i kupujúci odstúpiť i konkludentne, odmietnutím podpísania rezervačnej zmluvy, alebo odmietnutím podpísania kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľnosti. Pre prípad odstúpenia záujemcu o sprostredkovanie kúpy/predaja od zmluvy si zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku dojednanej provízie sprostredkovateľa.


VII.

Ochrana osobných údajov

1/ Registráciou v elektronickom obchode, alebo registráciou v iných elektronických databázach prevádzkovaných spol. F.E.R.T. +, s.r.o., alebo uzatvorením zmluvy so spoločnosťou F.E.R.T. +, s.r.o.. súhlasíte so zhromažďovaním a použitím Vašich osobných údajov a údajov o Vašich nákupoch.


2/ Vyhradzujeme si ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom).

VIII.
Rozhodcovská doložka

1/ Všetky spory, ktoré vzniknú zo zmlúv uzavretých podľa týchto obchodných podmienok, vrátane sporov o ich platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred Regionálnym Rozhodcovským Súdom zriadeným pri spoločnosti REGIONÁLNE STREDISKO PRE MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV, spol. s r.o., so sídlom na ul. SNP 151/70 v Starej Turej (ďalej iba „RRS") podľa jeho Štatútu a Rokovacieho poriadku. Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné. Zmluvné strany sa dohodli na vylúčení zrušenia rozhodcovského rozsudku pre dôvod uvedený v § 40 písm. h) zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení. Strany žiadajú Predsedu RRS o ustanovenie rozhodcu. Oznámenie o prijatí funkcie rozhodcu bude strane žalovanej oznámené spolu s rovnopisom žaloby.

2/ Ktorákoľvek zo zmluvných strán je namiesto postupu bodľa bodu 1/ oprávnená riešiť spory v uvedenom ustanovení špecifikované v konaní pred Stálym rozhodcovským súdom JSM zriadeným pri združení JSM, IČO:307 914 21 v súlade s jeho pravidlami a poriadkami, uverejnenými v Obchodnom vestníku SR.


3/ Právo spotrebiteľa podať žalobu na príslušnom všeobecnom súde nie je ustanoveniami bodov 1/ a 2/ nijako dotknuté.

IX.
Doručovanie

1/ Pre doručovanie sa použijú ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku. Písomnosť sa považuje za prijatú aj v prípade, že poskytovateľ poštových služieb, ktorý ju prijal na prepravu, zásielku vráti tak, že záznam na zásielke môže slúžiť na preukázanie, že sa adresát na adrese nezdržiava, ak ide o nesprávny záznam, alebo nesprávne vrátenie zásielky.


2/ Za nesprávne vrátenie sa vždy považuje vrátenie z miesta podnikania, alebo sídla adresáta.

X.
Záverečné ustanovenia

1/ Tieto obchodné podmienky (prípadne „všeobecné obchodné podmienky" a pod.) nadobúdajú účinnosť dňa 1. februára 2023. V konkrétnom prípade sa stávajú záväzné ich začlenením do zmluvy vo forme prílohy alebo odkazu na tento dokument.

2/ Tieto podmienky môže spol. F.E.R.T. +, s.r.o. zmeniť s účinnosťou pre nové zmluvné vzťahy odo dňa zverejnenia, pre skôr vzniknuvšie zmluvné vzťahy s účinnosťou odo dňa oboznámenia druhej zmluvnej strany s ich znením. S touto účinnosťou zmien strany vstupom do zmluvného vzťahu s F.E.R.T. +, s.r.o. výslovne prejavujú súhlas.