Ohrozuje Vaše podnikanie množstvo nedobytných pohľadávok?

Ešte nie?! Tak nenechajte zájsť veci tak ďaleko.

Hromadenie pohľadávok po lehote splatnosti zaťažuje Váš obeh hotovosti, znižuje Vaše možnosti rozvoja, a najmä ohrozuje Vašu vlastnú platobnú schopnosť. Všetci sa zhodneme, že nárast neplnených pohľadávok predstavuje pre veriteľa vážny problém.

Nemusíme osobitne pripomínať dôsledky nevymožených pohľadávok, nielen ako výpadok v cash flow, či ich účtovanie v majetku spoločnosti, ani závislosť úspešného vymáhania pohľadávok od vhodnej prevencie, a následnej práce s portfóliom pohľadávok.

Chceme však odpovedať na Vašu otázku: Prečo využiť práve služby spoločnosti F.E.R.T. +, s.r.o. služby našej spoločnosti?

Vymáhanie pohľadávok je jednou z podnikových činností, ktorá si vyžaduje nielen vhodnú prípravu a zaškolenie zodpovedných osôb, ale aj zvládnuť odborné a systémové nároky uplatňovania správnych nástrojov pri správe a vymáhaní pohľadávok.

Naše služby sú nielen komplexné, ale aj variabilné, a ponúkame niekoľko riešení, ktoré sa navzájom dopĺňajú, ale možno ich zavádzať postupne, a proces vymáhania pohľadávok vo Vašej spoločnosti tak môže byť celkom pod Vašou kontrolou, ale s nezmenšenou efektivitou môže byť celý proces vymáhania Vašich pohľadávok nastavený takým spôsobom, aby Vás správa pohľadávok zbytočne nezaťažovala.

V balíku Inkasocesia poskytujeme vlastné právne služby so znížením nákladov, a súčasne s využitím špecializovaných právnikov, ktorí sa dlhodobo venujú správe pohľadávok, a majetkovo-právnym vzťahom.

Dve fázy vymáhania pohľadávok, ktoré osobitným spôsobom manažujeme, je mimosúdne vymáhanie pohľadávok a súdne uplatnenie pohľadávok, s následným (nie však výlučným) exekučným konaním.

Pri mimosúdnom vymáhaní pohľadávok môžeme okrem splátkových kalendárov a rozličných dohôd vedúcich k zvýšeniu vymožiteľnosti vašich pohľadávok (zvýšenie zabezpečenia pohľadávok, rozhodcovské zmluvy a doložky, uznania dlhu v náležitej forme) sme tiež schopní ponúknuť riešenia Vašim dlžníkom, vrátane obchodu s pohľadávkami, viacstranných postúpení, ale aj sprostredkovania úverového financovania pre týchto dlžníkov.

V prípade súdneho uplatnenia pohľadávok uprednostňujeme ich uplatnenie v rozhodcovskom konaní, ktoré je niekoľkokrát rýchlejšie ako konanie pred všeobecným súdom. Má tie isté účinky a pohľadávku po vydaní rozhodcovského rozsudku už nie je potrebné žalovať na súde. S rozhodcovským konaním máme niekoľkoročné skúsenosti a vybraný partnerský rozhodcovský súd, ktorý má najvhodnejšie procesné predpisy (úpravu konania) ale na druhej strane je naozaj nezávislý od nás i od veriteľov či dlžníkov.

Takýto preukázateľný charakter partnerského stáleho rozhodcovského súdu znižuje možnosti na odpor dlžníkov prostredníctvom mimoriadnych prostriedkov, a súčasne umožňuje použiť nevýlučnú rozhodcovskú doložku aj v spotrebiteľských zmluvách.

Previazané riešenia našej spoločnosti Vám umožňujú mať stále kontrolu nad efektivitou vymáhania pohľadávok, jednotlivých zvolených postupov (nástrojov) a nad nákladmi vymáhania pohľadávok.

Dôležitým prvkom našich služieb je príprava nového právneho prostredia Vašej spoločnosti v oblasti prevencie - predchádzania vzniku nedobytných pohľadávok. Okrem nastavenia zmluvných a všeobecných obchodných podmienok, rozhodcovských zmlúv sú súčasťou týchto služieb aj služby ako zisťovanie bonity obchodného partnera, príprava konkrétnych nástrojov, manuálov a zaškolenie ekonomických oddelení, prípadne poverených zamestnancov v oblasti rizikových klientov.

Pri využití ponúkaných služieb v oblasti predchádzania vzniku nedobytných pohľadávok, evidencie a správy pohľadávok, či vymáhania pohľadávok a predaja (odkúpenia) pohľadávok, je podstatným prvkom dôvernosť a vysoký stupeň zmluvnej ochrany získaných údajov.

Naša spoločnosť Vám ponúka tieto služby zamerané na správu a vymáhanie pohľadávok:

  • predsúdne vymáhanie pohľadávok
  • balík služieb Inkasocesia
  • súdne uplatnenie pohľadávok, najmä prostredníctvom rozhodcovského súdu
  • sprostredkovanie a prípravu exekučného vymáhania pohľadávok
  • špecializovaný právny servis spojený s pohľadávkami
  • odkúpenie, ďalší predaj, sprostredkovania predaja pohľadávok
  • vymáhanie zabezpečených pohľadávok
  • súvisiace sprostredkovateľské služby realitnej kancelárie
  • prevádzkovanie databázy dlžníkov na www.vymahaniepohladavok-fert.sk
  • vzorové zmluvy a riešenia pri prevencii, správe a prevode pohľadávok, vrátane účtovných a daňovo-právnych riešení, textovanie faktúr, internetových obchodných podmienok a webových objednávkových formulárov ako dôležitého nástroja pohľadávok